Wrocław: Sky Tower zostanie wystawiony na sprzedaż

i

Autor: Tomasz Golla

CBA wykryło nieprawidłowości w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

2021-04-21 8:37

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W toku kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. prowadzona była od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. i dotyczyła wybranych umów z lat 2014-2020. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. w dwóch ogólnopolskich kampaniach promocyjnych prowadzonych w internecie i w mediach społecznościowych. Kontrolerzy uznali, że kryteria w projektach „Akademicki Wrocław” oraz „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” zostały opisane w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Stwierdzono także brak raportu końcowego, który miał być podstawą rozliczenia wynagrodzenia oraz brak wymaganych podpisów na protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

System informatyczny obsługujący miejski program „Nasz Wrocław”, został z kolei zlecony w ramach dwóch odrębnych postępowań temu samemu wykonawcy. Łączna suma wynagrodzeń przekroczyła dopuszczalny próg ustawowy, a procedura doboru potencjalnych wykonawców skutkowała złożeniem oferty tylko przez jedną spółkę.

Serwis internetowy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń” także był realizowany przez tę samą firmę, która w latach 2014-2019 podpisała ze spółką miejską 6 umów abonamentowych. Kontrolerzy CBA nie znaleźli żadnych śladów potwierdzających przeprowadzanie przez ARAW S.A. czynności oszacowania wartości tych zamówień. Ponadto jeden z protokołów odbioru został podpisany 3 miesiące po terminie wskazanym w umowie. Spółka nie weryfikowała także zakresu i terminowości prac realizowanych przez wykonawcę na podstawie miesięcznych raportów, pomimo takiego wymogu zawartego w umowie.

Jak ustalili kontrolerzy, bez stosownej umowy zamówiono też billboardy.

Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie organizacji prowadzenia dokumentacji. W siedzibie spółko nie znaleziono oryginałów dokumentów, a na dokumentach dotyczących odbioru jednego z zamówionych systemów brakowało podpisów wykonawcy. W dwóch umowach nanoszono natomiast zmiany już po ich podpisaniu. Analiza dokumentacji wykazała także, że doszło do nieuprawnionej wymiany korespondencji mailowej, dotyczącej sporządzenia specyfikacji technicznej, pomiędzy ARAW S.A. a późniejszym wykonawcą.

„Jeszcze w trakcie przeprowadzanego postępowania kontrolnego prezes zarządu, która objęła funkcję 1 grudnia 2019 r. wprowadziła zmiany w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro oraz w sposobie obiegu i przechowywania dokumentów – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA. - Przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień.”

Mosty Osobowickie we Wrocławiu czeka gruntowny remont